Agenda til årsmøtet i Skedsmo bryteklubb 9. mars 2021 kl. 19:00

Postet av Knut-Andreas Kran den 2. Mar 2021

Agenda for Årsmøtet i Skedsmo bryteklubb tirsdag 9. mars 2021

Møtet gjennomføres som et digitaltmøte. 

Påmelding innen mandag 8. mars kl. 19:00:  https://isonen.com/event/cklsbwnmxib0q0d68nybv8v96

Deltagelse på møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk1NDMxMWUtMTRlOS00NTJlLTg3NTgtZTg1NWRiMDk3MTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%222a23eee1-8206-4e2e-9a03-d6bf35576358%22%7d

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent (-er).

3. Velge protokollfører (-e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9.  Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker

      Det er ikke innkommet noen saker fra Skedsmo bryteklubbs medlemmer.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

  1. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 1 varamedlem.
  2. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og minst 1 varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
    Forslag til årsmøtet: Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene til Ting og møter i de organisasjonsledd Skedsmo bryteklubb har representasjonsrett.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Til gjennomføringen av valg av medlemmer til styret:

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.