Agenda Årsmøte i 2019 for Skedsmo Bryteklubb

Postet av Knut-Andreas Kran den 17. Mar 2019

Agenda årsmøte Skedsmo Bryteklubb

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive referatet
 4. Behandle idrettslagets årsmelding – vil bli lagt frem på årsmøtet.
 5. Behandle idrettslagets reviderte regnskap– vil bli lagt frem på årsmøtet.
 6. Behandle innkomne forslag – det har kommet to forslag:
  1. Ønske om å gjennomføre en klubbutviklingskveld/dag (-er) for Skedsmo bryteklubb våren 2019.
  2. Etablering av en prøveordning med et «utøverstyre» som et rådgivende styre til klubbens styre. 3 -5 deltagere bestående av utøvere i alderen +15 og med representasjon fra begge kjønn.
  3. Hvordan planlegger Skedsmo bryteklubb å sikre en god satsning også for de yngste utøverne i klubben?
  4. Etablere en dugnadsgruppe med slagordet «Trivsel i brytehallen».
 7. Fastsette kontingent forslaget er å fortsette med en kontingent som for 2018, men at vi går tilbake til å fakturere 1 gang i året på høsten da det er for mye merarbeid for medlemsansvarlig å fakturere 2 ganger i året.
   Dagens kontingenter er medlemsavgift på 1000 kr for første familiemedlem og øvrige medlemmer i familien koster ikke mer.
   Treningsavgift for en aktiv utøver er 1000 kr/år.
   Kontingent for seniorutøvere er 500 kr i medlemsavgift og 1000 kr i treningsavgift.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Bestemme lagets organisasjonsplan (årshjulet).
 10. Foreta følgende valg:
 11. Avholde valg – forslaget fra valgkomiteen vil bli lagt frem på årsmøtet.
  1. Leder og nestleder.
  2. 5 styremedlem og 1 varamedlem.[1]
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. To revisorer.
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
    Forslaget er at styret får fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Etter årsmøtet vil det gis en muntlig orientering om etableringen av 2Dance i det tidligere Sivilforsvarsanlegget i TærudFjellhall.

[1] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.