Innkalling til årsmøte i Skedsmo Bryteklubb 2023

Postet av Knut-Andreas Kran den 28. Feb 2023

Årsmøtet 2023 tirsdag den 7. mars kl. 19:00-21:00 i Skedsmohallen i kantina (rett til høyre etter hovedinngangen. 

Agenda

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning - blir gjennomgått i møtet.

9.  Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  - det er ingen innmeldte saker til årsmøtet 2023.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

  • a. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 1 varamedlem. 
  • b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og minst 1   varamedlem.  
  • c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
  • d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
  • e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

Leder og nestledere velges enkeltvis. For å ivareta kontinuitet kan Leder, Nestleder og 2 styremedlemmer velges for 2 år. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.